Lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus

Lasteaiaõpetaja jälgib kavakindlalt lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas esteetilist ning kõlbelist arengut ja annab sellest lapsevanemale ülevaate arenguvestluse käigus. Arenguvestlus toimub üks kord aastas sügisel. Sõimerühmas viiakse arenguhindamine läbi kevadel.

  • Kehalise arengu hindamisel vaadeldakse eelkõige lapse üld- ja peenmotoorikat: koordinatsiooni, kõndi, rühti ja tasakaalu, painduvust, täpsust, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskust ning jõudu ja vastupidavust.
  • Vaimse arengu hindamisel vaadeldakse psüühiliste protsesside ja kujutluste ning õppimise alusoskuste arengut. Siia kuulub ka kõne kasutamise ja mõistmise hindamine.
  • Sotsiaalse arengu hindamisel vaadeldakse lapse tegutsemist ja suhtlemist teiste laste ja täiskasvanutega. Jälgitakse lapse mängu arengut, iseseisvust ning toimetulekuoskusi. Samuti hinnatakse seda, kas ja kuidas suudab laps oma emotsioone kontrollida ning neid sobivalt väljendada. Vaadeldakse ka lapse kõlbelist ja esteetilist arengut.
Pedagoogiline nõukogu otsustab lapse arengu hindamise metoodika valiku (arengu hindamise tabelid, lapse arengumapp, arenguvestlused lapsevanematega jne).

Lapse arengu hindamisel kasutatakse:

a) Vaatlust (vajadusel kasutatakse vaatluslehti või -vihikuid);
b) Laste tööde analüüsi;
c) Täidetakse tabel lapse arengu eeldatavatest tulemustest 1-2, 3-4, 4-5, 5-6, 6 - 7 aastased;
d) Arengu hindamise mängu;
e) Põhimotoorika hindamistabelit, mida täidab liikumisõpetaja sügisel;
f) Sotsiaalsete oskuste hindamistabelit.


Vähemalt kord õppeaastas sügisel viib lasteaiaõpetaja lapsevanemaga läbi arenguvestluse. Lapse arengu hindamine toimub lapsega läbi viidud arengu hindamise mängu põhjal, põhimotoorika hindamistabeli ja sotsiaalsete oskuste hindamistabeli põhjal.

Arenguvestlus:

  • Annab tagasisidet lapse arengust ja õppimisest;
  • Selgitab lapsevanema ootused lapse arengu suhtes.

Lapsevanema soovi korral teeb lasteaiaõpetaja vanemale lapse arengu hindamise tabelist koopia.

Võimaluse korral hindab logopeed koolieelikute koolivalmidust kaks korda aastas (sügisel ja kevadel).

Õppeaasta lõpus koostavad vanema rühma õpetajad lapse koolivalmiduse kaardi ja annavad selle lasteaia direktorile allkirjastamiseks.