Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine

KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Kehtna
16. november 2022 nr 1-3/15 

Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1. Vanemate poolt kaetava osa määrad

(1) Määrusega kehtestatakse Kehtna valla koolieelse munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa suurus ühe lapse kohta ühes kuus (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal) lasteasutuse muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmiseks.

(2) Vanemate poolt kaetava osa määrad kehtestatakse järgmiselt:

1) Eidapere Kooli lasteaiarühm Kukupai – 35 eurot;

2) Valtu lasteaed Pesapuu – 35 eurot;

3) Järvakandi lasteaed Pesamuna – 35 eurot;

4) Kehtna lasteaed Siller sõimerühm, Lelle- ja Ingliste lahusrühmad – 35 eurot;

5) Kehtna lasteaed Siller aiarühm – 38 eurot.


§ 2. Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 22.09.2021 määrus nr 106 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine“.


§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.