Koolivalmiduskaardi väljastamise kord

Koolivalmiduskaart on dokument, milles kirjeldatakse laste, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks või kelle vanemad taotlevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 5 alusel koolikohustuslikust east noorema lapse kooli õppima asumist või kellel on nõustamiskomisjoni soovitusel koolikohustus ühe õppeaasta võrra edasi lükatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 3 alusel, arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.

 

  1. Koolivalmiduskaart väljastatakse Valtu lasteaia õppekava läbinule
  2. Koolivalmiduskaarti täidavad rühmaõpetajad koostöös muusika-, liikumisõpetaja ja logopeediga.
  3. Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud.
  4. Koolivalmiduskaart koostatakse kahes eksemplaris, millest ühe saab vanem ja teine jääb lasteaeda, kus seda säilitatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

 

Lapsevanem esitab selle kooli, kus laps hakkab täitma koolikohustust.